NỘI DUNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC- 25 BUỔI

 

             ( Trường CĐMN lớp 05CDDS1, 05CDDS2, 05CDDS3)

 

Bài 1: Giới thiệu môn học, các phương pháp, qui định học tập môn quản trị kinh doanh dược ( Buổi 1)

Bài 2: Quản trị căn bản cho ngành dược (Buổi 2 + Buổi 3)

Bài 3: Quản trị bán sản phẩm dược (Buổi 4+ Buổi 5)

Bài 4: Phân tích quản trị lực lượng bán hàng của doanh nghiệp dược trong cơ chế thị trường (Buổi 6+ Buổi 7)

Bài 5: Thực hành quản trị các qui trình bán hàng trong nhà thuốc GPP

 (Buổi 8+ Buổi 9)

Bài 6: Giải pháp hoàn thiện về quản trị kênh phân phối ở doanh nghiệp dược (Buổi 10+ Buổi 11)

Bài 7: Quản trị chiến lược marketing dược (Buổi 12+ Buổi 13)

Bài 8: Xây dựng mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp dược

(Buổi 14+ Buổi 15)

Bài 9: Phân tích các giải pháp trong lập kế hoạch kinh doanh dược (Buổi 16+ Buổi 17)

Bài 10: Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của doanh nghiệp dược (Buổi 18+ Buổi 19)

Bài 11: Quản trị sản xuất của doanh nghiệp dược (Buổi 20+ Buổi 21)

Bài 12: Quản trị rủi ro (Buổi 22+ Buổi 23)

Bài 13: Ôn thi kết thúc môn (Buổi 24+ Buổi 25)

 

X
0903932504
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon