NỘI DUNG MÔN HỌC QUẢN TRỊ KINH DOANH DƯỢC- 25 BUỔI

             ( Trường CĐMN lớp 05CDDS1, 05CDDS2, 05CDDS3)

 

Buổi 1: Giới thiệu môn học, các phương pháp, qui định học tập môn quản trị kinh doanh dược

Buổi 2: Quản trị căn bản cho ngành dược ( Phần 1)

Buổi 3: Quản trị căn bản cho ngành dược ( Phần 2) 

Buổi 4: Quản trị bán sản phẩm dược (Phần 1)

Buổi 5: Quản trị bán sản phẩm dược (Phần 2)

Buổi 6: Phân tích quản trị lực lượng bán hàng của doanh nghiệp dược trong cơ chế thị trường (Phần 1)

Buổi 7: Phân tích quản trị lực lượng bán hàng của doanh nghiệp dược trong cơ chế thị trường (Phần 2)

Buổi 8: Thực hành quản trị các qui trình bán hàng trong nhà thuốc GPP

(Phần 1)

Buổi 9: Thực hành quản trị các qui trình bán hàng trong nhà thuốc GPP

(Phần 2)

Buổi 10: Giải pháp hoàn thiện về quản trị kênh phân phối ở doanh nghiệp dược (Phần 1)

Buổi 11: Giải pháp hoàn thiện về quản trị kênh phân phối ở doanh nghiệp dược (Phần 2)

Buổi 12: Ôn tập và kiểm tra giữa kỳ

Buổi 13: Quản trị chiến lược marketing dược (Phần 1)

Buổi 14: Quản trị chiến lược marketing dược (Phần 2)

Buổi 15: Xây dựng mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp dược (Phần 1)

Buổi 16: Xây dựng mục tiêu trong chiến lược kinh doanh của doanh nghiệp dược (Phần 2)

Buổi 17: Phân tích các giải pháp trong lập kế hoạch kinh doanh dược (Phần 1)

Buổi 18: Phân tích các giải pháp trong lập kế hoạch kinh doanh dược (Phần 2)

Buổi 19: Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của doanh nghiệp dược (Phần 1)

Buổi 20: Phân tích các yếu tố môi trường tác động đến hoạt động của doanh nghiệp dược (Phần 2)

Buổi 21: Quản trị sản xuất của doanh nghiệp dược (Phần 1)

Buổi 22: Quản trị sản xuất của doanh nghiệp dược (Phần 2)

Buổi 23: Quản trị rủi ro

Buổi 24: Ôn thi kết thúc môn

Buổi 25 : Kiểm tra

X
0903932504
icons8-exercise-96 challenges-icon chat-active-icon